Algemene ledenvergadering woensdag 22 november 2017

Via deze weg nodigen wij jou van harte uit voor:

Algemene Ledenvergadering CRT Raalte
Op woensdag 22 november 2017 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Hammerweg 8e.

De volgende agendapunten komen aan de orde:

 1. Opening en welkom
 2. Notulen ALV d.d. 29 maart 2017
 3. Jaarstukken 2016
  1. Financieel jaarverslag 2016
  2. Verslag kascommissie 2016
 4. Benoeming Kascommissie 2017
 5. Vaststelling contributies 2017
 6. Erfpachtovereenkomst Gemeente Raalte
 7. Wijziging Huishoudelijk Reglement betreffende de bestuursstructuur
 8. Bestuursstructuur CRT Raalte
  1. Voordracht Jan Dirk de Goeij als lid en penningmeester Dagelijks Bestuur
  2. Voordracht Walter Wind als voorzitter Dagelijks Bestuur
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De volgende agendastukken zijn opvraagbaar via info@crtraalte.nl:

 • Notulen ALV 29 maart 2016
 • Erfpachtovereenkomst gemeente Raalte
 • Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement

De financiële jaarstukken worden enkel ter vergadering gedeeld.

Graag tot de 22e!
Sportieve groet,

Emiel, Erik, Jan, Walter